November 2014
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
            1
-children 1000am
2
3
-beginner 530
-child advanced 615
-adult 700
4
-tourney 600
-beginner 530
-beginner 530
5
--beginner 530
-adult 1200
-child advanced 615
-adult 700
6
--beginner 530
-child advanced 615
-adult 700
7
-adult 1200
8
-children 1000
9
10
11
-tourney 600
--beginner 530
-child advanced 615
-adult 700
12
--beginner 530
-adult 1200
-child advanced 615
-adult 700
13
-child advanced 630
-adult 630
14
-adult 1200
15
-children 1000
16
17
--beginner 530
-child advanced 615
-adult 700
18
-tourney 630
19
--beginner 530
-adult 1200
-child advanced 615
-adult 700
20
-child advanced 530
-adult 630
21
-adult 1200
-beginner 530
22
-children 1000am
23
24
--beginner 530
-child advanced 615
-adult 700
25
-beginner 530
26
-children 530
-adult 1200
27
28
-adult 1200
-closed
29
30