September 2016
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
        1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-children 530
-tourney 615
21
-children 530
-adult 620
22
-children 530
-adult 615
23
-adult 1200
24
-CLOSED
25
26
-children 530
-adult 620
27
28
-adult 1200
29
30